GDPR Privacy Statement

De General Data Protection Regulation (GDPR) , afdwingbaar sinds 25/05/2018, heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren, te beschermen en te beveiligen.

De Oral Diagnostic Clinic DCRS verzamelt, bewaart en verwerkt in het kader van de gezondheidszorg en administratie (mutualiteiten, RIZIV, boekhouding, doorverwijzing, vastleggen van afspraken, en andere) uw persoonlijke gegevens.

Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden door de daar toe bevoegde personen binnen de praktijk en voor administratieve doeleinden buiten deze praktijk zoals mutualiteiten en RIZIV. De gegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden in het kader van de medische zorgen en doeleinden waarvoor ze bijgehouden worden. Het is mogelijk dat uw gegevens gedeeld worden met derde partijen als hiervoor gerechtigde redenen bestaan.

De Oral Diagnostic Clinic DCRS verzekert de patiënten dat alle nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens maximaal te beschermen en er op toe te zien dat de bescherming gewaarborgd blijft. Met de partijen waarmee gegevens worden gedeeld is een verwerkers-overeenkomst afgesloten die de veiligheid van de gegevens waarborgt. De bewaartijd van de gegevens zijn conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) wetgeving. Deze privacy verklaring wordt steeds up-to-date gehouden en aangepast aan de vigerende AVG regelgeving.

Patiënten kunnen ten alle tijden vragen om hun gegevens in te kijken, te wijzigen of stoppen, door te geven of te schrappen indien daar een gegronde reden voor is en voor zover geen conflicterende rechten of belangen zijn.

De privacyverklaring van de Oral Diagnostic Clinic DCRS bevindt zich op de Groenenborgerlaan 86, 2610 Antwerpen.

Als Oral Diagnostic clinic DCRS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in meer algemene zin, vragen heeft over deze verklaring of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Oral Diagnostic Clinic Groenenborgerlaan 86 2610 Wilrijk, info@dcrs.be, privé nr: 03 820 31 84.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Oral Diagnostic Clinic DCRS verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 1. Om u gezondheidszorgen te kunnen verlenen (verordening EU 2016/679, artikel 9 lid 2).
 2. Om u te kunnen uitnodigen voor het regelmatig verlenen van gezondheidszorgen.
 3. Om de overheid en partners in de verplichte ziekteverzekering te kunnen voorzien van gegevens zodat uw recht op zorg verzekerd is.
 4. Om de beveiliging van de (toegang tot) de praktijk te verzekeren door camerabewaking.
 5. Om u persoonlijk en belanghebbenden te kunnen informeren omtrent persoonlijke gezondheidszaken of behandelingen (verordening EU 2016/679 artikel 9 lid 2).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, mutualiteitsnummer.
  2. Persoonlijke contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail.
  3. Persoonlijke administratieve gegevens: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
  4. Persoonlijke medische gegevens: gegevens betreffende algemene gezondheid en mondgezondheid en alle daaraan gekoppelde gegevens (inbegrepen RX foto’s, verslagen, uitslagen onderzoeken, e.a.).
  5. Bijzondere gegevens nodig voor bvb. prothetische chirurgische doeleinden.

We verwerken deze verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en deze gegevens zijn enkel toegankelijk door diegenen die er in de uitoefening van hun functie toegang toe dienen te hebben.

Verstrekking aan derden:

De gegevens welke wij verwerken kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien niet noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken we gebruik van een derde partij voor

 1. Het verzorgen van de administratie rond de zorgen en de terugbetaling van de zorgen door de sociale zekerheid.
 2. Het verzorgen van extra operationele diensten.
 3. Het verwerken en opslaan van de gegevens via IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, Cloud hosting)
 4. Het opvolgen van mondverzorging en het uitnodigen van patiënten voor regelmatige post op controles (via sms, e-mail, e.a.).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen als wij met deze partijen geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij in deze verwerkingsovereenkomst de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u versterkte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij geven zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

De Oral Diagnostic Clinic DCRS verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke toestemming is gegeven) toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:

De Oral Diagnostic Clinic bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden minstens tot 20 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens:

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen maken daar o.a. deel van uit:

 1. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Alle personen die namens de Oral Diagnostic Clinic DCRS van uw gegevens kennis kunnen nemen of toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan het medische beroepsgeheim daarvan.
 3. Op onze systemen wordt een gebruikersnaam en wachtwoord vereist voor toegang.
 4. Op onze systemen worden de gegevens geëncrypteerd bewaard.
 5. Persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd of via encryptie beschermd als dit mogelijk is.
 6. Wij maken regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze bij fysieke of technische incidenten te kunnen herstellen of recupereren.
 7. Wij testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen.
 8. Toegang tot onze gebouwen is slechts mogelijk door middel van een toegangscontrole gekoppeld aan alarmsysteem.
 9. Doorsturen van persoonsgegevens gebeurt enkel via beveiligende systemen zoals eHealth.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u verwerkt hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Om misbruik te voorkomen en controle te bewaren op rechtvaardiging van de aanvragen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers voor zover dat niet in conflict is met de rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ook dan kunnen wij u vragen om u te identificeren voor dat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken en zal de rechtsgrond in overweging genomen worden om dit verzoek geheel of gedeeltelijk in te willigen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met de verwerkingsverantwoordelijke op te nemen.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij het Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie) die de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming is in België.